0

Почитал немного закон о Карте Поляка где согласно art. 13, ust. 3, ustawy o Karcie Polaka, dowodami mogącymi potwierdzić spełnienie warunków dla przyznania Karty Polaka są na przykład:
— polskie dokumenty tożsamości (np. przedwojenny paszport lub dowód osobisty);
— akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością…

Что польское законодательство понимает под aktami stanu cywilnego?

Читаем art. 4 prawa o aktach stanu cywilnego Akt stanu cywilnego — pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego, który rejestruje stan cywilny osoby poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń. W prawie polskim istnieją trzy rodzaje takich aktów: akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu.

Т. е. на основании этих законодательных актов Консульство не может не принять этот документ.

Answered question