0
0 Comments

Сенат рассмотрел принятій закон и внес свои поправки, среди которых предлагают все же давать гражданство спустя год.

Вот как предложил Сейм:

Art. 3. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.[5])) w art. 30 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
«7) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.».

А вот поправка Сената

Poprawka nr 26
zmierza do tego, aby za obywatela polskiego można było uznać cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka (rozpatrzona ustawa przewiduje okres dwuletni).

Закон с поправками отправлен на доработки и согласования.
Ждем окончательной редакции и подписи президента.

Changed status to publish