0

позвольте, на стр. 7 есть такой момент: «Art. 3. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.5))
w załączniku do ustawy w części III w ust. 3 w kolumnie 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
«3) posiadaczowi Karty Polaka, zamierzającemu osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe».
==============
или я что-то не так понял?

Answered question