0

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1904_u.htm

Art. 2. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 1459) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
«3) wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej,

Всё, obywatelstwo не катит…

Answered question